Indledning

I PPC Nordic ønsker vi bare at eksekvere og hjælpe dig med at opnå dine mål – så hurtigt som muligt.

Online markedsføring er en branche med masser af muligheder men også fælder. Vores arbejde består i bund og grund af, at identificere mulighederne og få så meget som muligt ud af dem.

Det er ekstremt vigtigt for os, at vores kunder forstår, hvordan vi arbejder og skaber værdi, derfor er en tydelig kommunikation en nødvenlighed for at skabe et godt og respektfuldt samarbejde.

Til trods for vores altid gode intentioner, er vi nødt til at rette os til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. Disse sikrer vores, såvel som kundens rettigheder i tilfælde af uenigheder vedr. vores samarbejde.

Disse er gældende for alle vores kunder, så læs dem grundigt igennem.

Vi glæder os til et godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Amin Taiybi, PPC Nordic

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende pr. 1. januar 2021 for PPC Nordic.

Aftalens indgåelse

Aftaler mellem kunden og PPC Nordic indgås altid via en underskrevet kontrakt, enten via e-mail, eller gennem en skriftlig underskrevet papirkontrakt. Ved kontraktindgåelse forpligter kunden sig til at oplyse nøjagtige oplysninger. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt af PPC Nordic. Udlevering af oplysninger kan berettiges såfremt offentlig instans under dansk lov kræver det. PPC Nordic er kun berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder.

Pris

Prisen for alle serviceydelser er eksklusive moms.

PPC Nordic kræver ingen forudbetaling for påbegyndt arbejde, medmindre beløbet overstiger 10.000 kr.

Forudbetaling kræves kun, hvis det er aftalt mellem begge parter.

Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som PPC Nordic har anvendt på at udarbejde udkastet.

PPC Nordic forbeholder sig retten til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser.

Betaling

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der gebyrer pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker. Dette er gældende såfremt andet er aftalt.

Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder PPC Nordic sig retten til at deaktivere enhver form for markedsføring, indtil hele PPC Nordic tilgodehavende er betalt. PPC Nordic er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsmora.

Levering

Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Ansvar

PPC Nordic er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

PPC Nordic er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindre eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos PPC Nordics underleverandører samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som PPC Nordic ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er PPC Nordic berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftale helt eller delvist.

Opsigelse

Opsigelse skal ske senest 3 måneder før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end 3 måneder før udløb af en periode vil aftalen automatisk blive forlænget med det aftalte ift. samarbejdsaftalen.

Misligholdelse

Kunden er erstatningsansvarlig overfor PPC Nordic efter danske retsregler ved misligholdelse. Kunden har ansvar for at hjemmesiden benyttes lovligt. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og enhver part er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.

Hvordan kommer vi i gang?

Skal vi tale i telefonen?

Kontakt os nu, og få en gratis og uforpligtende gennemgang